Kalibracja ISO 17025

Kategoria:

Kalibracja zgodnie normą z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 to nazwa kalibracji, która jest wykonywana w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie sepłnienia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 to standard regulujący wymagania, które musi spełniać laboratorium wykonujące wzorcową kalibrację analizatora. Kalibracja wykonana w laboratorium posiadającego akredytację według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest uznawana we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

FUNKCJE

Główne funkcje

  • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest uznawanym na całym świecie standardem dla laboratoriów dokonujących wzorcowej kalibracji analizatorów.
  • Analizatory poddane wzorcowej kalibracji w laboratorium posiadającym akredytację według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 spełniają wymogi formalne dla wykonywania pomiarów związanych z ochroną środowiska.
  • Każdy sensor jest kalibrowany w 4 punktach (przy użyciu 4 rożnych koncentracji wzorcowego gazu).
  • Nowo zamówiony analizator może otrzymać certyfikację potwierdzjącą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w ciągu 14 dni roboczych (czas produkcji urządzenia wydłuża się o ten czas).

Kalibracja fabryczna

Kalibracja fabryczna jest podstawą poprawnego działania analizatora. Jej istotą jest „nauczenie” urządzenia jak ma interpretować sygnał elektryczny wygenerowany przez sensor elektrochemiczny, NDIR lub każdy inny sensor, wystawiony na ekspozycję konkretnej koncentracji (µV to ppm lub %) mierzonego gazu. Każdy sensor i analizator gazów musi zostać skalibrowany przy użyciu gazu wzorcowego. Gaz wzorcowy o określonej koncentracji jest dostarczany do urządzenia, co powoduje stosowną reakcję w postaci sygnału elektrycznego. Kalibracja to proces przydzielania tych sygnałów elektrycznych do określonych koncentracji podanego do analizatora gazu wzorcowego.
Kalibracja w zależności od rodzaju sensora wymaga od 2 do 10 punktów kalibracji (a zatem 2-10 różnych koncentracji danego wzorcowego gazu).

Podczas procesu kalibracji fabrycznej, ustalana jest także inna kwestia – wrażliwość skrośna sensora na obce gazy.
Po kalibracji fabrycznej urządzenie jest w pełni gotowe do użytku.

Kalibracja ISO

W wyjątkowych okolicznościach, np. kiedy urządzenie jest wykorzystywane do pomiaru emisji w obiektach przemysłowych (a w oparciu o wyniki pomiaru są np. naliczane kary za zanieczyszczanie środowiska) musi posiadać ważny certyfikat kalibracji wydany przez autoryzowane, akredytowane laboratorium. madur współpracuje z akredytowanym laboratorium i dlatego jest w stanie dostarczyć każde urządzenie ze wspomnianym certyfikatem poświadczającym zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Wzorcowa kalibracja analizatora zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 różni sie od kalibracji fabrycznej. Jest to raczej weryfikacja tego czy dany analizator dokonuje pomiarów poprawnie. Podczas kalibracji fabrycznej, gaz wzorcowy o znanej koncentracji podawany jest do analizatora, a sygnały elektryczne z sensora są przypisywane do jego określonych koncentracji. Natomiast w tym przypadku kalibracji wzorcowej zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 personel akredytowanego laboratorium weryfikuje jedynie czy odczyty analizatora (wyrażone w ppm lub %) odpowiadają koncentracji podanego gazu wzorcowego.

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydawany jest jedynie wtedy, gdy urządzenie dokonuje pomiarów poprawnie – występuje zgodność z gazem wzorcowym. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest ważny przez okres 24 miesięcy. Żeby mieć pewność odnowienia certyfikatu, zachęcamy zlecenie madur kontroli i ewentualnej korekty działania analizatora przed weryfikacją w laboratorium akredytowanym.

Oferujemy kompleksowe usługi kalibracji – weryfikację w naszym laboratorium, a następnie uzyskanie certyfikatu w laboratorium posiadającym akredytację według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Pomyślne przejście przez weryfikację w laboratorium posiadającym akredytację według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 poświadczone zostaje odpowiednim certyfikatem.